Kолела за дома и офиса
       Kолела за индустрията
       Kолела за хранително-вкусовата промишленост
       Kолела за сметосъбиране
       Kолела с повишена товароносимост
       Ролки и колела за палето-повдигащи колички
       Колела
       Машини и съоръжения
       Транспортни колички
       Консумативи за текстила
       Стелажи
       Медицинско оборудване
       Колела с общо предназначение
       NOVO NOVO

Фирма Добруджа КИТ АД е създадена през 1964 година град Исперих като машиностроителен завод Добруджа за производство на резервни части за текстилната промишленост. Единствено тук се произвеждат бърда, нищелкови копчета, нищелкови рамки и консумативи за текстилната промишленост.

Фирмата е най-големия и единствен производител на ходови колела с размери от ф 40 до ф 600 мм. Широката гама включва колела за офис мебели, за транспортни колички, подемни съоръжения, контейнери за смет и др. Тук се произвеждат още темперни мрежи за стъкларската промишленост, галови вериги, различни модели колички и инструментална екипировка.

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

НА РЪКОВОДСТВОТО НА”ДОБРУДЖА КИТ” АД ЗА :

 

І.  ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВОТО

Добруджа КИТ” АД е специализирано предприятие за Проектиране, разработване и производство на ходови колела, транспортни колички, консумативни изделия за текстилна промишленост, форми за печене на тестени изделия, кухненски съдове, инструментална екипировка.

 

Ръководството на Дружеството съзнава, че съществуването, стабилността и просперитета  на предприятието зависи  от ефективното управление и от удовлетворяване изискванията на  клиентите.

 

Политиката по качеството стои в основата на нашата фирмена мисия - установяване и поддържане на висока степен на удовлетвореност у нашите клиенти, квалифицирано и професионално обслужване на клиентите и постигане на все по-пълно задоволяване на техните нужди и изисквания на основата на постоянно усъвършенстване на системата за управление на качеството и повишаване ефективността на фирмата. За изпълнението на тази мисия, Ръководството на Дружеството

 

ДЕКЛАРИРА,

 че ПОЛИТИКАТА ПО КАЧЕСТВО, която ще следва е насочена към изискванията на нашите възложители.

Прецизното структуриране на фирмения екип, точното отразяване на бизнес процесите в Системата по качество, навременното обучение на персонала и спазването на техническите норми, стандарти и изискванията при Проектирането, разработването и производството на ходови колела, транспортни колички, консумативни изделия за текстилна промишленост, форми за печене на тестени изделия, кухненски съдове, инструментална екипировка, инструкциите и стандартите за безопасна работа, създаването на дух на добронамереност, колегиалност, взискателност, ще гарантират, че във всяка ситуация екипът ни ще реагира адекватно и бързо на потребностите на клиентите.

Реализирането на тази политика ръководството на Дружеството счита, че може да осигури, спазвайки следните принципи:

 

 Поддържане и подобряване на имиджа на предприятието като перфектен производител-изпълнител, предаване в срок и без рекламации към основните изисквания, специфицирани в договорите и заявките. Ние се стремим да работим по изискванията на европейските стандарти.

 Експедитивност при изпълнение на възложените задачи и компетентност при работа с клиентите. Желанието ни е да развиваме и работим за и в услуга на Клиента.

 Подобряване вътрешния обмен на информация в Дружеството чрез регламентиране на комуникацията и насърчаване на неформалните контакти.

 Непрекъснато подобряване на нашата работа чрез регистриране на възнекналите несъответствия, свързани с изпълнението на основните производствени процеси.

 

Ефективното управление на взаимосвързаните процеси и дейности в Дружеството се постига посредством прилагането на процесноориентиран подход на управление, водещ до реализиране на определените цели за растеж, рентабилност и качество. Това ще създаде необходимата обстановка и осигури необходимите финансови средства за задоволяване интересите и потребностите на нашите възложители, персонал и на всички заинтересовани от дейността на Дружеството страни.  

Ръководството на Дружеството гарантира, че изложените принципи са известни на всички негови служители, че те осъзнават техния смисъл и значение и ще се стремят да изпълняват поставените им задачи в съответствие с тях.

За реализирането на Политиката по качеството Дружеството си поставя конкретни цели  за изпълнение.

Целите по качеството са базирани на Политиката по качество, включваща установяването на ясно регламентирани и обосновани правила и принципи, които се възприемат и разбират от целия персонал на Дружеството. Това гарантира стриктното им изпълнение, при възможност периодичното им преразглеждане и оценяване, с оглед обсъждането и решаването на текущо възникващите проблеми.

 

В качеството си на Изпълнителен Директор на Дружеството

аз лично ще следя за прилагането  на Системата за управление на качеството, за обявената политика и за непрекъснатото й подобряване чрез периодични прегледи от ръководството и по всички други възможни начини.

Делегирам своите права по отношение на оперативната работа по разработването, внедряването, поддържането и подобряването на Системата за управление на качеството

на Представителя на ръководството - Пламен Първанов.

 

 

 

ІІ. за политиката по околна среда

 

Опазването на околната среда е приоритет на Ръководството на Добруджа КИТ” АД, което означава, че има първостепенно значение сред стопанските и други обществени нужди и не може да бъде обект на компромиси.

 

Стратегическа цел на Ръководството е непрекъснато да повишава степента и културата на екоцелесъобразното поведение на дружеството, в съответствие със законовите изисквания, съвременните международни стандарти и критерии при реализацията на основните задачи, стоящи пред дружеството, като отчита постиженията и добрите практики на водещи фирми.

  

 

 Основни приоритети са:

   последователно и постоянно  повишаване на екобезопасността при експлоатация на мощностите.

      последователно и постоянно  внедряване, анализ и развитие на система от методи и средства за самоконтрол и самооценка на дейностите.

      изграждане и развитие на съвременна и ефективна система за подбор, квалификация и мотивация на персонала.

      осигуряване на необходимите ресурси за внедряване на политиката по околната среда.

     осигуряване на разбирането, внедряването и поддръжката  на политиката по околната среда на всички нива  в дружеството.

      ангажиране на персонала и информирането му за изпълнение на целите по околната среда.

      внедряване на надежден мониторинг и контрол на показатели и ключови характеристики на дейности, процеси, продукти и ресурси, които имат значимо въздействие върху околната среда.

 

 За реализация на политиката си ръководството на Дружеството прилага принципите: 

        за водеща роля на ръководството по управление на околната среда.

        за планиране, организиране, контрол и анализ на дейностите.

        за постигане на високо ниво на изпълнение на заканавите изисквания, като минимум и непрекъснато подобряване на ефективността от изпълнението им.

        за поддържане на постоянна готовност и способност за реагиране при кризисни ситуации.

        за оптимизиране на ресурсното и енергийно потребление.

       за поддържане на ефективността на системата по околната среда чрез периодични прегледи от ръководството с отчитане мнението и интересите на заинтересованите страни.

 

Ръководството на дружеството се ангажира всеки служител на Добруджа КИТ” АД да е запознат с политиката по околната среда, отговорен  за действията и поведението си и има задължението да докладва за всяко несъответствие с възприетите принципи, включително и до най-високо ниво.

С политиката по околната среда се запознават  всички лица, работещи за или от името на Добруджа КИТ” АД. Ръководството на дружеството поема ангажимента политиката да бъде включена в съответните   договорни отношения.

 

                        Изпълнителен  Директор: 

                          /инж. Атанас   Дочев/

                                                               

                                               

 

16.07.2009г.                                             

гр.   Исперих                                                                        

                                                                                             


© 2008 ДОБРУДЖА КИТ АД, дизайн: BGArea
Can't connect to localhost: $!