ПРОЦЕДУРА " ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА" Печат
Написано от dkit   
Сряда, 06 Юли 2022 15:48

На основание чл. 50, ал. 1 от ЗУСЕСИФ и ПМС 160/01.07.2016 г. във връзка с провеждането на процедура «Избор с публична покана» за определяне на изпълнител в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.098-0001-C01 – Повишаване на производствения капацитет на „Добруджа-КИТ“ АД, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”,  

 

представяме тръжна документация по процедура за избор на изпълнител с „публична покана“ с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Машина за нишкова ерозия – 1 брой“

 

Пакетът с тръжни документи може да бъде открит на следния линк: https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/422ee1ca-0ab9-43d7-942a-a206590b018b

 

 

Последно променен на Сряда, 06 Юли 2022 15:50